Psykologiske undersøgelser

PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER 

Der udarbejdes psykologiske undersøgelser i forbindelse med:

   • vurdering af forælderkompetence og tilknytning
   • adoption uden samtykke
   • børnesagkyndige undersøgelser og børnesagkyndige erklæringer

Psykologiske undersøgelser gennemføres efter gældende vejledninger, lovgivning og best practice.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

Når der anmodes om udarbejdelse af psykologiske undersøgelser skal henviser udarbejde et opdrag, som skal indeholde følgende:

   • navn, cpr., og kontaktoplysninger på de involverede parter
   • forældremyndighed (oplys om samtykke fra evt. ikke-involveret forælder)
   • informeret samtykke
   • årsag/baggrund for undersøgelsen
   • hvad ønskes afdækket
   • evt. tidligere iværksatte foranstaltninger og effekt heraf
   • ønsket tidsramme for undersøgelsen

Når en opgave er aftalt, skal der sendes sagsakter, som kan indbefatte:

   • børnefaglig undersøgelse
   • handleplan
   • underretninger
   • statusudtalelser fra f.eks. læge, institutioner, skole, sundhedsplejerske
   • tidligere psykologiske undersøgelser
   • erklæringer fra psykiater
   • journaluddrag

Alle psykologiske undersøgelser tilbydes gennemgået med de involverede parter, før den afleveres til henviser.